Oferta

Gry miejskie

Art Building

Członkowie najlepszych zespołów współpracują w dążeniu do jednego celu, by razem tworzyć doskonałość. Projekt Art Building pokazuje tę prawdę w spektakularny sposób!
Members of the best teams cooperate in pursuit of one goal to create perfection together. The Art Building project shows this truth in a spectacular way!

Lokalizacja:

Na zewnątrz lub w budynkuCzas trwania:

3 - 4hLiczba uczestników:

do 250 osób
up to 250 participants

Atuty projektu:  • wspólna praca w inspirującej atmosferze
  • zjednoczenie zespołu 
  • wyzwolenie kreatywnej energii
  • niezwykła pamiątka firmowa, którą można powiesić w biurze
  • pamiątkowy film

  • working together in an inspiring atmosphere
  • liberation of creative energy
  • an unusual company souvenir that can be hung in the office
  • souvenir film

Podczas projektu grupa w losowym podziale na mniejsze zespoły maluje jeden, wielki obraz. Każda brygada odpowiedzialna jest za mały fragment całości. Nie wiedząc aż do końca jaki będzie finalny efekt, muszą upewnić się, że ich część pasuje do reszty układanki, współpracując z sąsiednimi zespołami. 

By osiągnąć sukces i stworzyć dzieło sztuki, zespoły współpracują, a nie rywalizują. Bycie odpowiedzialnym tylko za jeden mały fragment większej całości uzmysławia uczestnikom, że również w organizacji są tylko częścią dużego mechanizmu i bez wzajemnego wsparcia, nie osiągną szczytów.

Zwieńczeniem projektu jest długo oczekiwana niespodzianka - obraz jest składany w jedną całość i kręcony na zewnątrz z powietrza. Powstałe w ten sposób nagranie stanowi wspaniałą pamiątkę czasu spędzonego na twórczej pracy. A samo dzieło może dumnie zdobić wnętrza biura, by na co dzień przypominać, do czego jesteśmy zdolni, gdy łączymy swoje siły w dążeniu do wspólnego celu.

Art Building to doskonały pomysł na "artystyczną" integrację pracowników.

During the project, the group in random division into smaller bands paints one big picture. Each brigade is responsible for a small piece of the whole. Not knowing to the end what the final effect will be, they have to make sure that some of them fit the rest of the puzzle, working with neighboring teams.

In order to achieve success and create a work of art, teams cooperate and do not compete. Being responsible only for one small fragment of a larger whole makes the participants aware that in the organization they are only part of a large mechanism and without mutual support they will not reach the peaks.

The culmination of the project is a long-awaited surprise - the image is folded into one whole and shot outside from the air. The recording created in this way is a great reminder of the time spent on creative work. And the work itself can proudly decorate the interior of the office to remind us every day what we are capable of when we join our forces in pursuit of a common goal.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT